ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನೀರು

ಮಾನವನ ಬದುಕು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ. »

Urban Waters, Bengaluru